Můj nadpis obsah stránky

Obchodné podmienky

I. ÚVOD

1. Spoločnosť Zlatníctvo Bošela (obchodné meno: Mgr.art Jana Urbanová Bošelová) týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „Zákazník“ alebo „Kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

2. Tieto obchodné podmienky sú v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa zverejnené na internetovej stránke www.zlatnictvobosela.sk a www.zlatnictvo-bosela.sk, na mieste viditeľnom a dostupnom spotrebiteľovi.

3. Na stránkach www.zlatnictvo-bosela.sk a www.zlatnictvobosela.sk je prevádzkované internetové zlatníctvo, ktoré ponúka na predaj vybraný spotrebný tovar v súlade s predmetom činnosti uvedenom v živnostenskom registri. Prevádzkovateľom stránok www.zlatnictvobosela.sk a www.zlatnictvo-bosela.sk a dodávateľom ponúkaného tovaru je Mgr.art. Jana Urbanová Bošelová, so sídlom Námestie Š.Žáryho 221, 976 33 Poniky, IČO: 43433228)

 

II. IDENTIFIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN:

2.1 Predávajúci/ Prevádzkovateľ:

Mgr.art. Jana Urbanová Bošelová,

so sídlom Námestie Š.Žáryho 221, 976 33 Poniky,

IČO: 43433228

2.2 Kupujúci:

2.2.1 Zákazníkom sa rozumie užívateľ (všetky fyzické osoby nad 18 rokov a právnické osoby bez obmedzenia), ktorý má možnosť objednať si produkty na stránke Prevádzkovateľa.

2.2.2 Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka zásielka určená. Miestom určenia sa rozumie miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie zásielky. Zásielkou sa rozumie tovar, ktorý je súčasťou ponuky Prevádzkovateľa na stránkach internetového obchodu www.zlatnictvo-bosela.sk, www.zlatnictvobosela.sk 

 

III. PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY:

3.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene.

3.2. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

3.3. Predmetom kúpy podľa uzavretej kúpnej zmluvy je tovar špecifikovaný čo do výrobku, názvu, druhu, množstva, váhy, rozmerov, ceny a pod. v objednávke kupujúceho.

 

IV. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

4.3. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že  zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

4.4. Kupujúci zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadrí svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

4.5. Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.zlatnictvo-bosela.sk v časti "Môj účet".

4.6. Prevádzkovateľ internetových stránok www.zlatnictvo-bosela.skwww.zlatnictvobosela.sk  sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane, s výnimkou dopravcu. Vyhradzujeme si právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). V tomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

4.7. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 Zákona o ochrane osobtných údajov, pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím  stranám, resp. okruhu príjemcov:

 • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S
 • Zásielkovňa s.r.o, Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 48136999 , DIČ: 2120099014, IČ DPH: SK2120099014, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo:  105158/B
 •  Barion Payment Inc., Riaditeľstvo: H-1117, Budapešť, Infopark sétány 1., Helpdesk: +36 1 464 70 99, Registračné číslo spoločnosti: 01-10-048552, 
  Barion Payment Inc. operuje s licencou Maďarskej národnej banky na základe zákona CCXXXV z roku 2013 a smernice EU o elektronických peniazoch (EMD) z roku 2011, Identifikačné číslo licencie: H-EN-I-1064/2013 | IČ inštitúcie: 25353192, Registračné číslo riadenia údajov: NAIH-73794/2014

4.8. Kupujúci má na základe písomnej žiadosti ( žiadosť je bezplatná) právo u predávajúceho namietať voči:

 1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

 

V. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY:

5.1. Potvrdenie prijatej objednávky Vám systém zašle automaticky e-mailom. V deň odoslania zásielky kuriérom budete o tom taktiež informovaný e-mailom. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

 

VI. DODACIE LEHOTY A PODMIENKY:

6.1. Tovar sa doručuje kuriérskou službou Slovenskej pošty alebo ako poistený list, tiež prostredníctvom Slovenskej pošty.. Doba doručenia tovaru závisí od typu doručenia, ktorý bol pri objednaní tovaru zvolený. Ak je objednaný tovar zaplatený a nachádza sa na sklade, je tovar k dispozícií do 2 pracovných dní. Tovar, ktorý je výsledkom vlastnej objednávky kupujúceho (tovar je gravírovaný alebo vyrábaný na zákazku) môže byť dodaný v iných lehotách ako sú uvedené v týchto obchodných podmienkach.

6.2. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

6.3. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

 

VII. POPLATKY ZA DORUČENIE A BALENIE TOVARU:

7.1. Všetok objednaný tovar je doručovaný za aktuálne ceny našich zmluvných prepravcov bez navýšenia. Objednávateľ má možnosť vybrať si spôsob doručenia aj balenia šperkov!

 

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU A ZÁRUKA:

8.1. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

8.2. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, tj. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Predávajúci nezodpovedá za vady:

 1. Spôsobené mechanickým poškodením tovaru:  Roztrhnutie retiazky, rozbitie kameňa, poškriabanie výrobku, zapučenie, pokrivenie, vypadnutie kameňa spôsobené zlomením alebo pokrivením krapne, v ktorej je kameň uchytený, ulomenie zapínania, zalomenie lankových retiazok, prasknutie šínky prsteňa.
 2. Poškodenie tovaru spôsobené bežným nosením:  Prirodzené opotrebenie ako je, ošúchanie závesných krúžkov na visiacich náušniciach, predratie krúžkov na príveskoch, predratie očiek na retiazkách, bežné opotrebenie rhodiovaného šperku napríklad spodnej časti prsteňov z bieleho zlata
 1. Tovar znehodnotený pri nedodržaní pokynov pre riadnu starostlivosť.
 1. Reklamovaný tovar musí byť kompletný.

 

Záruka:

Na všetok tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade potreby sprostredkujeme aj pozáručný servis Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

IX. REKLAMÁCIE:

Pre reklamáciu tovaru platia príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka, taktiež i zákona o ochrane spotrebiteľa. Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu.

V prípade otázok k reklamácii tovaru, nás prosím kontaktujte e-mailom na adresu info@zlatnictvo-bosela.sk alebo telefonicky +421455333007, viď. kontakty.

 

Postup pri uplatnení reklamácie:

 1. Kupujúci je povinný vypísať reklamačný formulár, ktorý je na stiahnutie na našej stránke v časti reklamácie, kde uvedie svoje meno a priezvisko, adresu , tel. číslo , číslo objednávky, dátum prebratia tovaru a popis reklamovanej vady tovaru.  
 2. Kupujúci je povinný predávajúcemu zaslať kópiu faktúry,  ktorá zároveň slúži ako záručný list,  ktorú obdržal s objednaným tovarom.
 3. Reklamovaný šperk vložíte do plastovej obálky, ktorú si môžete zakúpiť na pošte a odošlite najlepšie poisteným listom, nie však na dobierku! (nie na dobierku a neodporúčame ani balíkom, pretože balíky nám pošta nedoručuje a tým pádom sa predĺži čas pre riešenie Vašej výmeny/vrátenia) na adresu: Zlatníctvo Bošela, M.R.Štefánika 47, 960 01 Zvolen
 4. Kupujúci donesie tovar priamo do kamennej prevádzky( adresa Zlatníctvo Bošela, M.R.Štefánika 47, 960 01 Zvolen), kde bude jeho reklamácia vybavená. 
 5. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. 
 6. Do obálky vložte:
 • šperk podľa možnosti v pôvodnom balení
 • tlačivo objednávka
 • vyplnený reklamačný formulár
 • kópiu faktúry,  ktorá zároveň slúži ako záručný list,  

- Upozorňujeme o právach spotrebiteľa, podľa ktorého právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku nemá spotrebiteľ v prípade zmluvy, ktorej predmetom je vec vyrobená na základe špecifikácií spotrebiteľa prípadne slúži na uspokojenie jeho individualizovaných potrieb. Príkladom takýchto vecí môžu byť prstene vyrobené na individuálnu objednávku veľkostí, taktiež personalizované výrobky (napr. pomocou gravírovania). 

7. V prípade zaslania reklamácie kuriérskou službou nám zmluva uzatvorená s ňou umožňuje skontrolovať reklamovaný tovar spolu s dokumentáciou v prítomnosti vodiča. Doručenie nevhodne zabezpečeného tovaru bez povinnej dokumentácie inými kuriérskymi službami, ktoré si sami zvolíte, môže skomplikovať prevzatie reklamácie v prípade, ak nám tieto kuriérske služby neumožnia pri prevzatí vykonať kontrolné úkony.

8. Kupujúci je povinný predávajúcemu zaslať kópiu faktúry, ktorá zároveň slúži ako záručný list,  ktorú obdržal s objednaným tovarom (faktúra slúži ako doklad o kúpe aj v prípade reklamácie).

9. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, nešetrné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru, nesprávnu inštaláciu.

10. Všetky právom uplatnené opravy sú v záručnej dobe bezplatné. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodborného zásahu do výrobku počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

11. V prípade, že prinesiete tovar priamo na prevádzku, predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch,najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, a pokiaľ doručíte reklamovaný tovar na adresu poštou, rozhodne predávajúci o reklamácií najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

11.Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 • Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 1. odovzdaním opraveného tovaru,
 2. výmenou tovaru,
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

12. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. V ostatných prípadoch nebude môcť predávajúci opraviť poškodený tovar v rámci záruky, a v prípade ak kupujúci po upozornení na túto skutočnosť požiada o jeho opravu, bude povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s vykonaním servisného zásahu a opravou takéhoto tovaru.

13. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, nešetrné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru, nesprávnu inštaláciu.

14. Všetky právom uplatnené opravy sú v záručnej dobe bezplatné. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodborného zásahu do výrobku počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

15. Predávajúci informuje o vybavení reklamácie kupujúceho písomne na adresu kupujúceho. Spolu s tovarom odošle kupujúcemu aj kópiu vyjadrenie k reklamácii, fotodokumentáciu prijatého a odchádzajúceho tovaru.

16. Vybavením reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

17. Predávajúci je povinný na požiadanie Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatní počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia alebo osoba splnomocnená výrobcom vyjadrovať sa k reklamáciam. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatní po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

18. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

19. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

20. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

21. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

X. VÝMENA TOVARU DO 30 DNÍ

Šperk vložíte do plastovej obálky, ktorá je bežne na predaj na pošte. Na túto obálku napíšte adresu našej spoločnosti a odošlite najlepšie poisteným listom (nie na dobierku, neodporúčame ani balíkom, nakoľko balíky nám pošta nedoručuje, a teda sa predlží čas na riešenie vašej výmeny). Zásielka od Vás musí obsahovať nasledovné:

  A - šperk v pôvodnom balení,      B/ - vyplnený výmenný formulár.    

( Formulár je na stiahnutie v časti všetko o nákupe - Výmena tovaru).

Dôležité upozornenie: pri šperkoch, ktoré neboli skladom a museli ste na nich čakať, teda sa vyrábali až po prijatí Vašej objednávky, alebo boli na želanie zákazníka dodatočne gravírované, ako napríklad obrúčky alebo náramky s platničkou, už nie je možné vymeniť ani vrátiť.

Zlatnictvo-bosela.sk si vyhradzuje tiež právo na neschválenie výmeny / vrátenia šperku, ktorý javí známky viditeľného nosenia, povrchového opotrebenia alebo mechanického poškodenia.

 

XI. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

 

XII. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY:

Každú objednávku môžete zrušiť do 15:00 v deň objednania, ak bola objednávka prijatá do 15:00, alebo do 12:00 ak bola objednávka prijatá predchádzajúci deň po 15:00 e-mailom info@zlatnictvobosela.sk, alebo telefonicky na čísle +421 455 333 007 a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet alebo poštovým poukazom.

XIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY KUPUJÚCIM, KTORÝM JE SPOTREBITEĽ

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. 

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Tovar objednaný, upravovaný na zákazku (ako sú hlavne obrúčky, zásnubné prstene, prstene s kameňmi, retiazky a náramky inej veľkosti aké máme aktuálne na sklade, gravírovanie do šperkov) je tovarom zhotoveným podľa osobitných požiadaviek zákazníka a nevzťahuje sa naň možnosť odstúpenia od zmluvy a jeho vrátenia predávajúcemu v zákonnej lehote 14-tich dní.

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania z tovarom nad rámec potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Tovar je potrebné vrátiť vrátane prípadných darčekov. Náklady na odoslanie tovaru Predávajúcemu hradí Kupujúci. Zásielku, ktorú posielate Vy k nám, hradíte Vy. Odporúčame Vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Tovar zasielajte prosím späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený, vrátane príslušenstva (originálny doklad o kúpe, záručný list (ak bol súčasťou), návod na použitie atď.). Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie zásielky.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. (Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý Vám ponúkame, t. j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou)

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. 

 Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 Spotrebiteľ je povinný pri odstúpení od zmluvy zaslať tovar späť najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

XIV. OSOBITNÉ DOJEDNANIA PRI KÚPE TOVARU ZO ZLATA

Zákazník je oprávnený, v lehote 90 dní od dodania tovaru predávajúcim, požiadať predávajúceho o spätnú kúpu dodaného tovaru, a to len v prípade, ak predmetom kúpy bol výrobok zo zlata. Uvedené oprávnenie je zákazník povinný uplatniť u predávajúceho písomne, telefonicky alebo emailom vo vyššie uvedenej 90 – dňovej lehote. V prípade výslovného záujmu predávajúceho o spätnú kúpu tovaru je zákazník povinný zaslať predmetný tovar predávajúcemu. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Odporúčame zaslaný tovar poistiť. Po doručení tohto tovaru predávajúci posúdi stav opotrebovanosti a funkčnosti tovaru a oznámi zákazníkovi v lehote 7 dní od prevzatia tovaru cenu, za ktorú predmetný tovar spätne odkúpi od zákazníka. V prípade akceptácie tejto ceny zákazníkom zaplatí predávajúci zákazníkovi v lehote 3 dní dojednanú cenu. V prípade ak nedôjde k dohode o spätnom odkúpení tovaru, predávajúci vráti tovar zákazníkovi, pričom zákazník je povinný uhradiť predávajúcemu náklady súvisiace so spätným doručením tovaru, ktoré sa uskutoční zaslaním na dobierku alebo poisteným listom.

XV. MIERY UVÁDZANÉ PRI DANOM PRODUKTE:

Všetky miery produktu sú merané v najhrubšom a najširšom mieste šperku. Predávajúci nie je zodpovedný za nesprávne pochopenie tohto meracieho systému.

XVI. SÚHLAS S OBCHODNÝMI PODMIENKAMI A REKLAMAČNÝM PORIADKOM:

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 

XVII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku obchodu a kontaktná adresa elektronickej pošty: Jaroslav Bošela, info@zlatnictvo-bosela.sk

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 13. novembra 2017

 

 Doplnenie VOP: Sprostredkovateľská zmluva – ochrana osobných údajov
PREDMET ZMLUVY
1. V nadväznosti na uzatvorenie Zmluvy poveruje Zákazník ako prevádzkovateľ (ďalej pre účely tohto článku aj len „Prevádzkovateľ“) Bookio ako sprostredkovateľa (ďalej pre účely toto článku aj len „Sprostredkovateľ“) spracúvaním Osobných Údajov v mene Prevádzkovateľa, účelmi a prostriedkami, ktoré určil Prevádzkovateľ, v súlade so zdokumentovanými pokynmi Prevádzkovateľa v tejto Zmluve, GDPR a ďalšími právnymi predpismi.
2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa postupoval v súlade s GDPR a Zákonom, pričom dbal na to, aby Sprostredkovateľ poskytol dostatočné
záruky na prijatie technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie Osobných údajov spĺňalo požiadavky podľa GDPR a Zákona.
DOBA SPRACÚVANIA
3. Sprostredkovateľ je poverený spracúvať Osobné údaje dňom účinnosti tejto Zmluvy a po celú dobu jej trvania podľa čl. III. Zmluvy. POVAHA, ÚČEL A PROSTRIEDKY SPRACÚVANIA
4. Prevádzkovateľ poveruje Sprostredkovateľa, aby pre neho spracúval osobné údaje za účelom vykonania rezervácie v elektronickom rezervačnom systéme, resp.
elektronickej rezervačnej knihe Bookio, pomocou ktorej si daný hosť rezervuje službu v danom zariadení, t.j. u toho ktorého Užívateľa s použitím on-line formulára.
Ak hosť vykoná rezerváciu u Užívateľa inak ako cez on-line formulár, poskytne Poskytovateľ Užívateľovi informácie o rezervácii, formou e-mailu a SMS prostredníctvom elektronického rezervačného systému.
5. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb prostredníctvom automatizovaných a neautomatizovaných prostriedkov spracúvania.
6. Sprostredkovateľ je oprávnený vykonávať nasledovné operácie s osobnými údajmi: zhromažďovať, zaznamenávať, usporadúvať, prepracúvať alebo zmeniť, vyhľadávať, poskytovať, sprístupňovať, prehliadať, preskupovať, kombinovať, premiestňovať, využívať, uchovávať, blokovať, likvidovať, cezhranične prenášať, zverejňovať.
TYP OSOBNÝCH ÚDAJOV A KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSÔB
7. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje nasledovných kategórií dotknutých osôb: (i) zamestnanci, dohodári, brigádnici a iné osoby Prevádzkovateľa, (ii) štatutári, majitelia, dodávatelia, odberatelia, zákazníci, sprostredkovatelia a iné osoby súvisiace s GDPR.
8. Sprostredkovateľ spracúva iba nasledovný typ Osobných Údajov:
• Osobné údaje o zamestnancoch, v rozsahu: meno, priezvisko, email, telefónne číslo
• Osobné údaje o zákazníkoch, v rozsahu: meno, priezvisko, email, telefónne číslo, poznámka k rezervácii
9. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať aj iné osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu v akom sú uvedené v dokumentoch poskytnutých dotknutou osobou alebo Prevádzkovateľom, pokiaľ je ich spracúvanie nevyhnutné vzhľadom na účel, na ktorý sa spracúvajú podľa tejto Zmluvy. Prevádzkovateľ sa vyslovene zaväzuje, že nebude v Aplikácii o dotknutých osobách uvádzať osobitné a citlivé údaje s pohľadu GDPR.
10. Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že bude spracúvať iba osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.
POVINNOSTI PREVÁDZOKOVATEĽA A SPROSTREDKOVATEĽA
11. Prevádzkovateľ je povinný plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú z GDPR a Zákona voči dotknutým osobám, najmä povinnosti vyplývajúce mu z kapitoly III, IV GDPR, ako aj za plnenie všetkých informačných povinností voči dotknutým osobám a získavania prípadných súhlasov a nesie za riadnosť ich plnenia plnú zodpovednosť.
12. Sprostredkovateľ je povinný najmä:

• spracúvať Osobné údaje len na základe písomných pokynov Prevádzkovateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii okrem prenosu na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; Sprostredkovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť Prevádzkovateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu,

• zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách, o ktorých sa dozvedel pri plnení tejto Zmluvy a spracúvaní Osobných údajov, pričom táto
povinnosť trvá aj po skončení účinnosti tejto Zmluvy.

• zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať Osobné údaje zaviazali, že zachovajú mlčanlivosť o informáciách, o ktorých sa dozvedeli, ak nie sú viazané povinnosťou mlčanlivosti podľa osobitného zákona,
• vykonať opatrenia podľa čl. 32 GDPR a § 39 Zákona, najmä:

- Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní prijať so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia môžu zahŕňať najmä: o pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov, o zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania osobných údajov, o proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického incidentu alebo technického incidentu, o proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov;
- pri posudzovaní primeranej úrovne bezpečnosti sa prihliadať na riziká, ktoré predstavuje spracúvanie osobných údajov, a to najmä náhodné zničenie alebo nezákonné zničenie, strata, zmena alebo neoprávnené poskytnutie prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných
údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávnený prístup k takýmto osobným údajom,
- Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ sú povinní zabezpečiť, aby fyzická osoba konajúca za Prevádzkovateľa alebo Sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, spracúvala tieto údaje len na základe pokynov Prevádzkovateľa alebo podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
• dodržiavať podmienky zapojenia ďalšieho sprostredkovateľa podľa bodov 5,6 tohto článku Zmluvy,
• v čo najväčšej miere poskytnúť súčinnosť Prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti prijímať opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby pri plnení práv dotknutých osôb podľa GDPR a Zákona,
• poskytnúť súčinnosť Prevádzkovateľovi pri zabezpečovaní plnenia povinností podľa § 39 až 43 Zákona s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov a informácie dostupné Sprostredkovateľovi,
• vymazať Osobné údaje alebo vrátiť Prevádzkovateľovi osobné údaje po ukončení trvania tejto Zmluvy a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov,
• poskytnúť Prevádzkovateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností podľa toho bodu Zmluvy a poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého poveril Prevádzkovateľ a prispievať k nim,
• Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Prevádzkovateľa, ak má za to, že sa pokynom Prevádzkovateľa porušuje tento zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov,

13. Sprostredkovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú spracúvaním Osobných údajov, ak zavinene poruší povinnosti podľa tejto Zmluvy.

14. Prevádzkovateľ týmto udeľuje Sprostredkovateľovi všeobecný písomný súhlas na poverenie ďalšieho sprostredkovateľa spracúvaním Osobných údajov.

15. Sprostredkovateľ je povinný vopred informovať Prevádzkovateľa o poverení ďalšieho sprostredkovateľa, a to zaslaním oznámenia prostredníctvom elektronickej pošty na email zadaný v záhlaví tejto Zmluvy alebo prostredníctvom Aplikácie. V prípade, ak Prevádzkovateľ do 15 dní odo dňa doručenia informácie o zapojení nového sprostredkovateľa neoznámi Sprostredkovateľovi svoj nesúhlas, platí že Prevádzkovateľ súhlasí.

16. Ak sprostredkovateľ zapojí do vykonávania osobitných spracovateľských činností v mene Prevádzkovateľa ďalšieho sprostredkovateľa, tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo iného právneho úkonu je povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany Osobných údajov ako sú ustanovené v tejto Zmluve alebo v inom právnom úkone medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom, a to najmä poskytnutie dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky tejto Zmluvy, GDPR a Zákona. Zodpovednosť voči Prevádzkovateľovi nesie Sprostredkovateľ.

Podmienky ochrany osobných údajov

 I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Mgr.art. Jana Urbanová Bošelová, so sídlom Námestie Š.Žáryho 221, 976 33 Poniky (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú:

adresa: Nám. Š. žáryho 221, 976 33 Poniky

email: gdpr@zlatnictvo-bosela.sk

telefón: +421 455 333 007, +421 905 133 637

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, majmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Správca nevymenoval poverenú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných informácií a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných informácií a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,
 • zasielanie obchodných informácií a tvorba ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, až kým nie je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, v prípade, že sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácií platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zabezpečujúce marketingové služby.
 1. Správca nemá v úmysle predať osobné údaje do tretích krajín (krajiny mimo EU) alebo medzinárodných organizácií. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovateľmi mailingových služieb / cloudových služieb  

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade na obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo vzniesť námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenesitelnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne nebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

               

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formuláru. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach www.zlatnictvo-bosela.sk a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.07.2020